Zuletzt aktualisiert: 10:28:00

Hauptserver

Name Domain IP Status
Hauptserverhost.snwo.eu148.251.122.202 Checking...
Masterluna.snwo.eu148.251.122.242 Checking...
Webserverwebhost.snwo.eu88.99.208.56 Checking...

Datenbankserver

Name Domain IP Status
DB-Server 1db.snwo.eu88.99.208.56 Checking...
DB-Server 2db.luna.snwo.eu148.251.122.242 Checking...

Gameserver

Name Domain IP Status
Gameserverhost 1luna.snwo.eu148.251.122.242 Checking...
Gameserverhost 2eros.snwo.eu148.251.122.243 Checking...

Dienste

Name Domain IP Status
Image-Serverfenga.snwo.eu148.251.122.228 Checking...

Name Domain IP Status
Hauptserverhost.snwo.eu148.251.122.202 Checking...
Masterluna.snwo.eu148.251.122.242 Checking...
Webserverwebhost.snwo.eu88.99.208.56 Checking...
Name Domain IP Status
DB-Server 1db.snwo.eu88.99.208.56 Checking...
DB-Server 2db.luna.snwo.eu148.251.122.242 Checking...
Name Domain IP Status
Gameserverhost 1luna.snwo.eu148.251.122.242 Checking...
Gameserverhost 2eros.snwo.eu148.251.122.243 Checking...
Name Domain IP Status
Image-Serverfenga.snwo.eu148.251.122.228 Checking...